Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Offerten. Onze prijsaanbiedingen zijn zonder verplichting en onder voorbehoud van verkoop.

2. Bestellingen. Behalve anders overeengekomen en enkel en alleen wanneer schriftelijk door Amalo bv bevestigd, aanvaardt de koper al onze verkoopsvoorwaarden en dit zonder voorbehoud en ziet de koper af van zijn aankoopsvoorwaarden. Door het feit van de aankoop wordt de koper geacht zeer goed onze verkoopsvoorwaarden te kennen.

3. Opdracht -bevestiging. Er is geen enkele verbintenis van onzentwege als vanaf de datum van onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Elke klacht van een vermeende onjuistheid der orderbevestiging moet ons bereiken binnen de 8 dagen volgend op deze van de orderbevestiging. Na deze termijn zal de klacht waardeloos zijn.

4. Prijzen. De overeengekomen prijzen van Amalo gelden af fabriek. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van alle nieuwe belastingen, heffingen of andere rechten, zijn integraal ten laste van de klant. Amalo behoudt zicht het recht voor om prijzen eenzijdig te wijzigen door middel van eenvoudige kennisgeving indien de marktomstandigheden dat verantwoorden. Amalo is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door Amalo uitgevoerde werken en/of geleverde goederen.

5. Verzendingen. De goederen reizen op risico en gevaar van de bestemmeling. Behoudens tegenbericht, belasten wij ons met het verzenden van de goederen bij de koper, door ieder door ons van nut geacht verpakkings- of vervoermiddel. Wij schieten de verpakkings- en vrachtkosten voor, en wij brengen ze vervolgens in rekening, onze prijzen zijn inderdaad ‘af fabriek’ berekend.

6. Levertijden. De levertijden worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. Het niet naleven van de opgegeven levertermijn kan niet worden ingeroepen om intresten of schadevergoedingen te vorderen, van welke aard ook, behalve wanneer de levertijden door ons vooraf en enkel bij geschrift als bindend werden aangenomen. Bij verkoop op afroep en op bepaalde termijnen, zal elk lot beschouwd worden als een afzonderlijk contract onafhankelijk van andere.

7. Eigendomsrecht. De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de betrokken factuur. Nochthans neemt de koper alle risico’s op zich onmiddellijk bij het sluiten van het contract. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen en dit zonder gerechtelijke tussenkomst, de klant geeft ons daarvoor onherroepelijke toestemming.

8. Facturatie. Behalve anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar te Ingelmunster op dertig dagen einde der maand, zonder korting. Alle facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldag zullen verhoogd worden in volle recht, met 12% intrest per jaar en dit zonder aanmaning. Bovendien, na het verzenden van een brief met aanmaning zal een bijkomende schadeloosstelling dienen te worden betaald van 15% met een minimum van 125 €. Het niet betaald zijn van een factuur op haar vervaldag, brengt de toepasbaarheid mede van het volledige saldo der rekening van de schuldenaar en wij behouden ons het recht voor de nog lopende zaken, geheel of gedeeltelijk te verbreken of in beraad te houden, dit zonder enige formaliteit en met behoud van het recht tot schadeloosstelling. Wanneer het credit van de koper verslechtert, hebben wij het recht, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, een behoorlijke waarborg te eisen van de koper, teneinde de aangegane akkoorden goed te kunnen uitvoeren. Het weigeren ervan geeft ons het recht geheel of gedeeltelijk lopende zaken te vernietigen.

9. Overmacht. De overmacht of de overheidsmaatregels geven ons het recht de nog lopende verbintenis en bestellingen volledig of gedeeltelijk te verbreken of de leveringen ervan in beraad te houden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling. Het is uitdrukkelijk bepaald dat gehele of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij ons zelf als overmacht dienen te worden aanzien.

10. Onvoorziene omstandigheden. Bij onvoorziene omstandigheden welke de verplichtingen van de verkoper onevenredig maken met de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de lopende zaken en bestellingen geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder voorafgaande verwittiging of schadeloosstelling.

11. Speciale uitvoering. Wij behouden ons het recht voor 15% in min of meer te leveren en te factureren van de aan ons bestelde speciale artikelen.

12. Klachten. Alle klachten, behalve voor onzichtbare gebreken, zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze ons schriftelijk binnen de acht dagen bereiken na levering of ingeval van schriftelijke receptie der goederen onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke receptie. Na deze termijn of wanneer de goederen reeds gebruikt of herwerkt zijn, zal geen klacht nog in overweging genomen worden.

13. Waarborg. Indien bepaalde goederen met reden werden afgewezen omdat ze niet conform of niet in orde waren en voor zover de klacht ons schriftelijk is toegekomen binnen de 8 dagen zoals aangegeven in vorig artikel, bij verdoken gebreken onmiddellijk na zijn ontdekking, behouden wij ons de keuze voor de goederen of defecte stukken te vervangen of terug te betalen aan de aankoopprijzen. Onze verantwoordelijkheid bestaat er enkel in verkeerde artikelen of stukken te vervangen. Geen enkele andere schadeloosstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt alle nadelige gevolgen zowel voor zichzelf als ten opzichte van derden.
14. Betwistingen. In geval van betwisting , zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

15. Afwijkingen. Het eventueel niet toepassen, zelfs bij herhaling, van één of andere clausule van onze algemene verkoopsvoorwaarden, is slechts een toegevendheid en beduidt niet dat wij afstand doen die later opnieuw toe te passen.

AMALO BV – INDUSTRIELAAN 17 – 8770 INGELMUNSTER Btw nr: BE0887831793